The Bonk Compendium - Pithecanthropus Internetus

Game Credits - Super Air Zonk (TG-CD)
Producers
Eiji Aoyama
Masaki Kobayashi

Director
Hito Ii

Sukisukisu
Keisuke Mitsui

Character Designers
Kubo Boku
Kobuta Aoki

Program
Tsutomu Takano

Sound Producers
Satou Shinichirou
Noritada Hiraki

Special Thanks
Kappa Yuzawa
Hiroshi Iizuka
Kazumi Kobayashi
Shigeru Nakahara
Bill Ritch

Presented
by
HUDSON SOFT