The Bonk Compendium - Pithecanthropus Internetus

Game Credits - Super Bonk (SNES)
Executive Producer
Tomonori Matsunaga

Producer
Norihito Miyamoto

Planning
Shoichi Yoshikawa
Kazuki Matsuzawa

Original Work
Kobuta Aoki
Keisuke Abe

Game Design
Shoichi Yoshikawa

Character Design
Kobuta Aoki

Graphic Design
Shinobu Jinno
Yoshimitsu Chokki

Program Producer
Hiroyuki Arai

Program Director
Mamoru Shiratani

Programmers
Tsurumoku
Noriot
Hideki Takeshige

Sound Producers
Toshiyuki Sasagawa
Yumenosuke Mitsui

Sound Director
Shigeaki Irie

Executive Producer
Tomonori Matsunaga

Composers
Masaaki Nishizawa
Keiji Ueki
Kennosuke Suemura

Sound Operator
Kennosuke Suemura

Sound Production
USP

Advisers
Kouji Arai
Hideyuki Ogura
Kouji Aoyama
Yoshihiro Iwata
Hidenori Oikawa
Yukiko Mikami
Akinobu Kuroda

Manual
Megumi Kawamata

Special Thanks
Kappa Yuzawa
Eddy Chiu
Amble

English Translation
Angela Luckriver
Anthony A. Ancona

Director
Angela

Designed by
A.I. Company Ltd.
Red Company Ltd.

Developed by
A.I. Company Ltd.

Produced by
Hudson Soft


Copyrights
© 1994 Hudson Soft
© 1989,1994 Red