The Bonk Compendium - Pithecanthropus Internetus

Game Credits - Bonk 3: Bonk's Big Adventure (TG-16)
Planning
Shoichi Yoshikawa
Hitoshi Akabane

Character Design
Kobuta Aoki

Animation
Nao Kuramoto
Hironobu Hatta
Jin Gotanda

Background
Yuji Umoto
Noriyoshi Innai
Tetsuya Moriai
Cherry Grace

Chief Programmer
Hiroyuki Arai

Programmers
Toyoshige Ishigami
Junko Aihara

Music
Taro Hara
Kunio Komatsu

Special Thanks
Keisuke Abe
Kappa Yuzawa
Mitsuhiro Kadowaki
Eiji Aoyama
Tomonori Matsunaga
Norihito Miyamoto
Eddy Chui
Yuka Yamagishi
Shinji Yoshikawa
People of Hudson & Red

Director
A N G E L A

This game is for all you Bonk kids.
Thanks a lot!